Tekst - Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden voor Bitumenemulsies en Warme bindmiddelen onderdeel uitmakend van de Algemene Voorwaarden LATEXFALT BV

Op opdrachten tot het leveren en/of sproeien et cetera van bindmiddel zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1.

a.     Verantwoordelijkheidsdefinitie: LATEXFALT BV voert uitsluitend werkzaamheden uit onder de regie van de opdrachtgever/aannemer (uitvoerder). Opdrachtgever dient bij het verlenen van de opdracht LATEXFALT BV, of door LATEXFALT BV aangewezen derden, in het bezit te stellen van alle gegevens en informatie waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor LATEXFALT BV of door LATEXFALT BV aangewezen derden van belang zijn.

b.     ARBO & Veiligheid: De opdrachtgever dient bij het uitvoeren van de opdracht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving zoals wettelijk is vastgelegd in de ARBO-wet. De opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek van LATEXFALT BV de risico inventarisatie en evaluatie voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door LATEXFALT BV of door LATEXFALT BV aangewezen derden.

Artikel 2.

In aanvulling op het in art. 1 bepaalde is de opdrachtgever verplicht om 24 uur voor aanvang van de dienstverlening mee te delen:

a.    Waar de dienst moet worden verleend;

b.    Hoe laat de dienst moet worden aangevangen;

c.    Wanneer de dienst moet worden verleend;

d.   Het door opdrachtgever gewenste voertuig;

e.    Eventuele overige instructies of beperkingen met betrekking tot de dienstverlening;

f.     Eventuele extra hulpmiddelen die benodigd zijn.

Artikel 3.

LATEXFALT BV mag afgaan op de verstrekte gegevens zonder gehouden te zijn de nauwkeurigheid, de juistheid en volledigheid van die gegevens te onderzoeken of nader te informeren.

Artikel 4.

Opdrachtgever is tegenover LATEXFALT BV aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de van zijn zijde verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn geweest.

Artikel 5.

De in deze voorwaarden genoemde bedragen kunnen door  LATEXFALT BV jaarlijks worden aangepast, zonder dat hierdoor de rechtsgeldigheid van deze voorwaarden verloren gaat.

Artikel 6.

Bij levering in tankauto zal aan koper bij afleveringen van minder dan 7 ton, behoudens een laatste levering, een naar redelijkheid door LATEXFALT BV te bepalen vrachttoeslag in rekening worden gebracht. Tankauto's dienen binnen 1 uur na aankomst te worden gelost. Bij overschrijding hiervan is koper voor de duur van overschrijding een huurvergoeding verschuldigd.

Artikel 7.

a.    Bij sproeiwerken zijn de prijzen gebaseerd op onderstaande minimum hoeveelheden, met door te berekenen toeslagen als sproeivoorwaarden: Per sproeicombinatie en werkdag zal minimaal 14 ton bindmiddel dienen te worden verwerkt. Voor elke ton minder dan 14 ton zal € 95,00 per ton worden berekend.

b.    Uitgaande van de bestelde hoeveelheden bindmiddel zullen de hoeveelheden die worden teruggezonden, na aftrek van 20% bij de verwerkte hoeveelheid, in rekening worden gebracht á € 30,00 per ton, behalve als weersomstandigheden hiervan de oorzaak zijn.

Artikel 8.

a.    Bij annulering van een gereserveerde sproeicombinatie tot  10:00 uur op de werkdag vóór de gereserveerde datum voor aanvang van de werkzaamheden wordt € 1.100,00 in rekening gebracht. Daarna wordt 150% van de annuleringskosten doorberekend, tenzij weersomstandigheden op de gereserveerde dag van uitvoering de werkzaamheden belemmeren.

b.    Op geplande werkzaamheden waarbij, tegen advies van Latexfalt, wel naar bestemming wordt gereden en geen leveranties worden verricht brengt LATEXFALT BV de handelingskosten à € 975,00/dag in rekening.

Artikel 9.

LATEXFALT BV stelt aan opdrachtgever slechts een voertuig met bemanning beschikbaar, die vanaf het moment van beschikbaarstelling tot het einde van de dienstverlening, onder regie van de opdrachtgever werkzaam zullen zijn. Instructies over de uit te voeren werkzaamheden zullen ter plaatse door de opdrachtgever direct aan de bemanning van het voertuig worden gegeven.

Artikel 10.

LATEXFALT BV kan op deze condities een beroep doen uit welken hoofde en door wie zij ook moge worden aangesproken. De opdrachtgever vrijwaart LATEXFALT BV voor alle schade, die opdrachtgever of derden mogen lijden, wanneer hij ter zake van de dienstverlening door derden wordt aangesproken. Hieronder is ook begrepen schade aan derden toegebracht door dampen die tijdens het aanbrengen van het bindmiddel vrijkomen.

Artikel 11.

Bij levering in vaten gelden de franco prijzen slechts voor zendingen van tenminste 25 vaten ineens. Zendingen kleiner dan 25 vaten worden berekend tegen prijzen af fabriek, te vermeerderen met de gemaakte vrachtkosten. Latexfalt neemt geen lege en/of aangebroken emballage retour.

Artikel 12.

De door koper verschuldigde vergoeding voor het gebruik van sproeimachines en opslagtanks wordt periodiek door LATEXFALT BV in rekening gebracht. Deze vergoeding is verschuldigd vanaf de dag van terbeschikkingstelling tot aan de dag waarop de apparatuur weer in het bezit is van de verkoper. Gedurende de bouwvakvakantie is geen vergoeding verschuldigd.

Voor alle apparatuur en materiaal geldt dat de kosten van aan- en afvoer voor rekening van koper/opdrachtgever zijn.

De apparatuur moet vakkundig worden gebruikt en mag onder geen enkele omstandigheid voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd is worden aangewend. Bij overtreding hiervan is LATEXFALT BV gerechtigd een schadevergoeding te eisen.

Vanaf de dag dat de apparatuur aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld tot de dag dat deze weer in het bezit is van LATEXFALT BV, is opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk, ook voor door derden aan de apparatuur toegebrachte schade.

Artikel 13.

Geleverd wordt volgens de meest recente uitgave van de RAW.

In geval van afkeuring is LATEXFALT gerechtigd herkeuring te verlangen door een door de LATEXFALT in overleg met de opdrachtgever aan te wijzen erkend laboratorium. Opdrachtgever zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van LATEXFALT BV of zijn gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De uitslag van deze herkeuring is bindend voor partijen.

De hoedanigheid van emulsies die langer dan een maand bij opdrachtgever of gelieerde partijen opgeslagen zijn geweest, wordt niet meer gegarandeerd.

Opslag en transport van bitumenemulsies dienen vorstvrij te geschieden.

Tanks waarin moet worden gelost moeten in goede staat verkeren en vrij zijn van verontreinigingen of schadelijke bestanddelen.

LATEXFALT BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste toepassing van de geleverde producten.

Pagina 1 van 1     versie 3 – 51.01.00.06 – maart 2013

Latexfalt B.V. logo
Latexfalt B.V.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Contact - Veel gestelde vragen
Contact - Veel gestelde vragen
Tekst - Tegels tekst home [NL]

Welk product heb ik nodig?

In onze kennisbank vertellen wij over de beste producttoepassingen voor jouw vraagstuk.
 

Latexfalt B.V. logo
Latexfalt B.V.
infoBekijk de kennisbank